جشن بزرگ شکوفه های انقلاب

نتخاب اصفهان
مراسم ویژه کارکنان رسمی پتروشیمی پردیس می باشد.
نکته مهم : هر یک از کارکنان تنها امکان حضور در یکی از جشن های شکوفه های انقلاب شهرهای مختلف از جمله شیراز، تهران، اصفهان، تبریز، بوشهر، جم، ساری، رشت، مشهد و اهواز را دارند.