جشن بزرگ خانواده پردیس

تایید ثبت نام

نام و نام خانوادگی : حسین طاهری سانس اول - دوشنبه 8 آبان ماه - ساعت 20 ورودی 4 نفر
نام و نام خانوادگی : حسین طاهری سانس اول - دوشنبه 8 آبان ماه - ساعت 20 هدیه فرزند 2 نفر

لطفا جهت ورود به جشن QRCODE زیر را به مسئولین مربوطه ارایه دهید .