جشن بزرگ خانواده پردیس

تایید ثبت نام

نام و نام خانوادگی : مجید محمدی سانس اول - دوشنبه 8 آبان ماه - ساعت 20 ورودی 3 نفر
نام و نام خانوادگی : مجید محمدی سانس اول - دوشنبه 8 آبان ماه - ساعت 20 هدیه فرزند 1 نفر

لطفا جهت ورود به جشن QRCODE زیر را به مسئولین مربوطه ارایه دهید .