جشن بزرگ خانواده پردیس

تایید ثبت نام

نام و نام خانوادگی : ولید رخش سوار سانس هفتم - جمعه 12 آبان ماه - ساعت 20 ورودی 5 نفر
نام و نام خانوادگی : ولید رخش سوار سانس هفتم - جمعه 12 آبان ماه - ساعت 20 هدیه فرزند 3 نفر

لطفا جهت ورود به جشن QRCODE زیر را به مسئولین مربوطه ارایه دهید .